bobr-strona.png

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1

im. Polskich Olimpijczyków

w Koszalinie

Koszalin

Historia szkoły

akt-erekcyjny.jpg

Historia szkoły sięga końca XIX wieku. Od 1910 roku w budynku szkoły funkcjonowało Państwowe Gimnazjum Królestwa Pruskiego. „Jedynka” jest najstarszą szkołą w Koszalinie. Swoją działalność rozpoczęła 1 września 1945 r., zaś od 3 kwietnia 1946 r. ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Zwycięstwa 117. 16 kwietnia 1966 r. szkole podstawowej nadano imię, patronką została Maria Konopnicka, rok wcześniej szkoła otrzymała sztandar. Od 1974 r. szkoła ma status szkoły sportowej.

szkola.jpg

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/151/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. został powołany Zespół Szkół Sportowych. Składa się z: Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Sportowego nr 1. Na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIX/258/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Gimnazjum Sportowemu wchodzącemu w skład naszej szkoły nadano imię Polskich Olimpijczyków.

Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i w sporcie, świadczą o tym rezultaty sportowe oraz wyniki egzaminów zewnętrznych - sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych.

gala-2017.JPG

W wyniku reformy w roku 2017 rozwiązano Zespół Szkół Sportowych, a w jego miejsce powołano Sportową Szkołę Podstawową nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków. Jest ona jedyną szkołą w Koszalinie, która umożliwia uczniom naukę pływania, piłki siatkowej chłopców i lekkiej atletyki. Sport i nauka traktowane są przez nas równorzędnie. Uczniom i nauczycielom stawiamy tak samo wysokie wymagania. Tworzymy w niej właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego i sportowego łącząc te dwie dziedziny w spójną całość.

Przygotowujemy uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości. Wspomagamy rozwój osobowości i uczymy świadomego podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów.

Poprzez upowszechnianie sportu pokazujemy, jak cieszyć się z osiągnięć własnych i osiągnięć innych uczniów, a także radzić sobie z porażkami i stresem. Dążymy do stworzenia takiej atmosfery pracy, w której nauczyciele w naszej szkole są otwarci na potrzeby ucznia, życzliwie współpracują ze sobą, podnoszą swoje kwalifikacje, są zaangażowani w życie szkoły, współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Praca w szkole jest dobrze zorganizowana.

Misją naszej szkoły jest stworzenie takiej atmosfery i warunków, które pozwolą na wszechstronne wykształcenie młodego człowieka oraz będą sprzyjały rozwojowi jego osobowości. Pragniemy, aby nadrzędnymi wartościami w naszej szkole były: prawda, uczciwość i sprawiedliwość. Rozumiemy przez to współdziałanie oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dążymy do tworzenia oferty zajęć sportowych i prozdrowotnych zgodnej z potrzebami lokalnej społeczności. Propagujemy zdrowy styl życia. Pragniemy, aby nasi uczniowie czerpali radość z pobytu w szkole, a rodzice satysfakcję z rezultatów naszej współpracy.

marcin-prus.jpg

Nasza szkoła:

 • Jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Cechuje się sprawną organizacją pracy i zarządzania.
 • Rozwija wszechstronnie uczniów, zaspokaja ich potrzeby intelektualne, sportowe, wychowawcze i opiekuńcze
 • Daje możliwość wyrównywania szans w zakresie edukacji uczniom pochodzącym z różnych środowisk rodzinnych.
 • Kształtuje otwartość młodego człowieka, rozbudza ciekawość świata, przy pełnej świadomości zagrożeń związanych z nowymi trendami i urządzeniami komunikacyjnymi.
 • Przygotowuje uczniów do sprawnego poruszania się w nowej rzeczywistości (sprawność językowa i informatyczna).
 • Wspiera uczniów w sytuacjach trudnych, decyzyjnych.
 • Kształtuje swój pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym poprzez działania i upowszechnianie swoich osiągnięć - strona www, foldery.
 • Utrzymuje wysoki poziom treningu sportowego.
 • Uzyskuje coraz lepsze wyniki w nauce.
 • Nasi absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego, w tym w szkołach mistrzostwa sportowego.
 • Kształci młodych Europejczyków, którzy mają świadomość i są dumni ze swojej narodowości i tradycji.
 • Przeciwdziała w sposób zdecydowany patologiom, uzależnieniom, złym nawykom.
 • Propaguje zachowania prozdrowotne m.in. poprzez upowszechnianie sportu, wdrażanie programów profilaktycznych.
 • Absolwent naszej szkoły jest kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny i obowiązkowy.
 • Nauczyciele i pracownicy identyfikują się z koncepcją rozwoju szkoły. Szkoła jest najstarszą placówką oświatową w mieście, ale nieustannie młoda duchem i zaangażowaniem w realizację stawianych zadań.

Nasza szkoła znajduje się blisko centrum Koszalina przy ulicy Zwycięstwa 117. Mieści się w pięknym zabytkowym budynku. W klasach I-III wszyscy uczniowie uczestniczą w zajęciach pływania, a od klasy IV proponujemy kontynuowanie pływania lub zmianę dyscypliny na piłkę siatkową chłopców lub lekkoatletykę. Nasi uczniowie mogą również korzystać z oferty obozów sportowych oraz wyjazdów na zawody sportowe różnego szczebla.

Baza: Sale lekcyjne rozmieszczone są na trzech kondygnacjach budynku szkoły. Każdy etap nauczania ma swoje piętro. Najmłodsi korzystają ze świetlicy i sal lekcyjnych na parterze i pierwszym piętrze, a plac zabaw umila im czas pobytu w szkole.

zajęcia wychowania fizycznego i piłki siatkowej odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, zaś zajęcia treningowe w pomieszczeniach Zarządu Obiektów Sportowych. W ramach dobrej współpracy korzystamy również ze stadionu lekkoatletycznego oraz boiska Orlik.

Nasza placówka jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i komputerowy. W bibliotece szkolnej i czytelni można korzystać z bogatego w pozycje wydawnicze księgozbioru oraz stanowisk komputerowych. Dzięki wprowadzeniu iDziennika rodzice naszych uczniów mają stały dostęp online do informacji o postępach swoich dzieci w nauce i sporcie.

Ośrodkiem życia kulturalnego jest aula, w której odbywają się wszystkie ważne dla naszej społeczności szkolnej uroczystości.

Nauka: Przy łączeniu nauki i sportu ważna jest atmosfera. Dlatego w naszej szkole stawiamy na wzajemne zaufanie i szacunek, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy przez naszych wychowanków oraz osiąganiu bardzo dobrych wyników w uprawianych dyscyplinach sportowych. Dbamy o relacje między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami i trenerami. Nasza placówka stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dla uczniów, zaspokaja ich potrzeby intelektualne, sportowe, wychowawcze i opiekuńcze. każdego ucznia traktujemy indywidualnie, stąd w naszej ofercie edukacyjnej przewidziane zostały również odpowiednie możliwości wyrównywania szans w nauce, m.in. w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych czy socjoterapeutycznych. Od wielu lat utrzymujemy wysoki poziom w nauce i treningu sportowym, o czym świadczą rezultaty osiągane na Mistrzostwach Polski oraz wyniki konkursów i egzaminów zewnętrznych. Poprzez upowszechnianie idei olimpizmu pokazujemy, jak cieszyć się z osiągnięć własnych i osiągnięć innych, a także radzić sobie z porażkami i stresem. Nasi absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego. Oczywiście nie jesteśmy ukierunkowani wyłącznie na osiąganie wyników sportowych - wspieramy także inne talenty i zainteresowania naszych uczniów, pragnąc stworzyć jak najszerszą ofertę edukacyjną. Organizujemy przedmiotowe koła rozwijające ich zainteresowania, np.: językowe, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne czy też aktywnie zachęcamy do udziału w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach przedmiotowych i tematycznych. Stawiamy również na edukację kulturalną naszych wychowanków poprzez obcowanie ze światem sztuki, muzyki, kina i teatru, korzystając z bogatej oferty lokalnej, jak i krajowej. W naszej ofercie przewidziane są również wycieczki integracyjne i turystyczno-krajoznawcze.

Kadra: Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska i trenerska, legitymująca się wykształceniem kierunkowym, poszerzonym o szkolenia specjalistyczne, potrafi zainteresować uczniów nauką i sportem. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej i socjoterapeutycznej.

kadra-ssp-1.jpg

Bezpieczeństwo: Jesteśmy bezpieczną szkołą. Mała placówka umożliwia brak anonimowości. Uczestnictwo w zajęciach sportowych sprzyja integracji uczniów i rodziców. Nad naszymi wychowankami czuwają nieprzerwanie nauczyciele, trenerzy i pracownicy obsługi zarówno w trakcie lekcji, jak i treningów oraz przerw międzylekcyjnych. Dodatkowo wszyscy uczniowie szkoły podstawowej na zajęcia sportowe zaprowadzani i odprowadzani są przez nauczycieli i trenerów. Nadzór wspomaga monitoring wizyjny. Dla najmłodszych uczniów przeznaczyliśmy osobne boksy w szatni szkolnej. Szkoła jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W każdym czasie można zgłosić się z troską czy problemem do pedagoga szkolnego. Stawiamy również na profilaktykę i propagowanie idei fair play w życiu codziennym, stąd w naszej ofercie są także zajęcia i warsztaty z psychologami, pedagogami, policjantami czy przedstawicielami palestry, w czasie których uczniowie poznają sposoby radzenia sobie z różnymi problemami, uczuciem złości, przejawami agresji, uczą się tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

Opieka: Celem zapewnienia pełnej opieki, zwłaszcza najmłodszym uczniom, utworzono w szkole świetlicę czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15. do 16.15. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie odrabiają lekcje, mogą uczestniczyć w różnych grach i zabawach. Opieka nauczycieli świetlicy nad naszymi najmłodszymi wychowankami rozciąga się również na spożywanie posiłków w stołówce szkolnej. Ponadto na terenie placówki funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej.

Nasza szkoła jest najstarszą placówką oświatową w mieście, ale nieustannie młoda duchem i zaangażowaniem w realizację stawianych zadań.

Lista wpisów jest pusta
Powrót do góry