Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:2011-02-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 • Zamieszczone informacje są w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo.
         
 • Zamieszczone informacje są w postaci zaączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Paweł Stopera.
 • E-mail: it.ssp1koszalin@gmail.com
 • Telefon: (94) 342-42-38

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
 • Adres: Zwycięstwa 117

  75-601 Koszalin
 • E-mail: zsskoszalin@epoczta.pl
 • Telefon: (94) 342-42-38

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.